Actualidad Noticias

DIGITALIZA CV SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE PYME 2022

L’ajuda consistirà en una subvenció calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, amb una quantia variable en funció de la grandària d’empresa: – Petita empresa: fins al 40 % – Mitjana empresa: fins al 30 % 2. La quantia de subvenció no podrà superar l’import de 100.000 euros

BENEFICIARIS

A nivell general
Indústria manufacturera,
Subministrament d’energia elèctrica, aigua i residus
Construcció
Transport terrestre i activitats annexes
Informació i comunicacions
Activitats professionals, científiques i tècniques

A nivell específic

Pimes amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que desenvolupen activitats enquadrades en algun dels següents epígrafs de la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE 2009), aprovada pel Reial decret 475/2007, de 13 d’abril (BOE núm. 102, de 28 d’abril de 2007):
a) Seccions C, D, E i F-Divisions 10 a 43
b) Secció H-Divisions 49 a 53
c) Secció J-Divisions 58 a 63
d) Secció M-Divisions 69 a 74

Quan l’activitat principal de l’empresa sol·licitant no estiga inclosa en la relació anterior,, no podrà ser beneficiària de l’ajuda llevat que aporte una còpia del formulari de l’Agència Tributària (AEAT) 036/037 d’alta o modificació en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors, en el qual figure un codi d’activitat equivalent a algun dels CNAE admesos, segons la correspondència entre IAE i CNAE publicada per l’AEAT, així com informació que quantifique aquesta activitat.

En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l’aqüicultura.

Consulta la teu CNAE

https://www.mites.gob.es/estadisticas/reg/reg11/ANE/cnae09.pdf

 COSTOS SUBVENCIONABLES

1. Es consideren subvencionables els següents costos:
a) Adquisició d’actius immaterials. Programari relacionat amb el desenvolupament dels projectes, incloent-hi, si escau, els costos d’implantació i posada en funcionament. Es consideraran en aquest apartat:


– Llicències de programari, excloent el programari de propòsit general, com per exemple sistemes operatius, aplicacions de gestió / monitoratge de xarxes / sistemes, paquets d’ofimàtica, correu electrònic, edició i tractament d’imatges, excepte en els casos en què aquest tipus de programari forme part inseparable d’altres actius que siguen objecte de subvenció dins del projecte.
– Desenvolupament d’aplicacions a mesura.
– Costos per ús de solucions i aplicacions (modalitats XaaS), durant el temps d’execució del projecte, amb les mateixes exclusions que les detallades per a les llicències de programari.


b) Adquisició d’actius materials:
– Inversions en maquinari, sensors, automatismes i equips de comunicacions. S’exclouen ordinadors personals i servidors, impressores, terminals, visualitzadors (displays), tauletes, consoles i similars, excepte en els casos en què actuen com a interfície per a captura de dades o configuració de dispositius en solucions de la mena de les definides en l’article 3.2.b.
– Adquisició o adaptació de béns d’equip: exclusivament els necessaris per a la posada en marxa de les solucions recollides en l’article 3.2.b.
– Els actius hauran de quedar instal·lats en l’establiment productiu de l’empresa beneficiària en la Comunitat Valenciana.


c) Serveis externs: costos de serveis d’assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al diagnòstic, planificació o definició dels serveis previstos en les actuacions susceptibles de suport. L’import màxim admissible serà el que resulte menor dels següents: un 15% de la resta de costos subvencionables o 14.500 euros

AJUDES

1. L’ajuda consistirà en una subvenció calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, amb una quantia variable en funció de la grandària d’empresa:
– Petita empresa: fins al 40 %
– Mitjana empresa: fins al 30 %
2. La quantia de subvenció no podrà superar l’import de 100.000 euro

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 12 de gener de 2022 i finalitzarà el 3 de març de 2022 a les 23:59:59 hores

DOCUMENTACIÓ

https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/innovacio-i-r-d/programes-d-ajuda-2021/55193-digitalitza-cv-2022

LEGISLACIÓ

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/17/pdf/2021_12622.pdf

Tramitar amb certificat electrònic:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18401

© 2023 - Ajuntament de Dénia - Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo